Exekuce – základní pojmy. Exekuce neboli vykonávací řízení je donucením ke splnění určité povinnosti, většinou se jedná o vymožení určitého finančního obnosu, který dlužník dluží věřiteli. Následuje poté, co dlužník nesplnil dobrovolně svou povinnost vůči věřiteli. Jedná se o druh civilního procesu, který má své procesní zásady. Exekuci vždy předchází nalézací řízení, jímž byl vydán exekuční titul, který nebyl splněn.

Exekuční titul

Vydání exekučního titulu je pro zahájení exekuce nezbytným předpokladem. Exekuční titul je rozhodnutí soudu – rozsudek, platební rozkaz, notářský zápis, rozhodčí nález, zápis exekutora, správní rozhodnutí. Podmínkou je, aby byl exekuční titul pravomocný, tedy aby uplynula i lhůta na odvolání, a také vykonavatelný, kdy prošla lhůta na uhrazení závazku.

Exekuce – základní pojmy – Exekutor

Exekutor je fyzická osoba pověřená prováděním a výkonem exekucí a souvisejících činností v souladu s exekučním řádem. Předpokladem pro práci exekutora je právnické vzdělání, praxe a jmenování. Exekutory jmenuje ministr spravedlnosti a musí být povinně členy Exekutorské komory ČR. Jedná se tedy o úřední osoby, které mohou požadovat spolupráci a informace po různých institucích a orgánech státní správy.

Exekuční návrh

Exekuční návrh podává věřitel, na jeho základě je možno zahájit exekuční řízení. Po doručení návrhu žádá exekutor soud o pověření a zahájení exekuce. V exekučním návrhu musí být určen exekutor, který bude exekuci provádět, v příloze pak exekuční titul opatřený doložkou vykonavatelnosti.

Exekuční řízení

Exekuční řízení je proces, který začíná dnem, kdy exekutor obdržel návrh na nařízení exekuce. V jeho rámci exekutor žádá soud o pověření k vedení exekuce. Přitom soud vydá usnesení, kterým exekuci nařizuje. Pak teprve může exekutor postihovat majetek dlužníka exekučními příkazy.

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je způsob provedení exekuce a rozhoduje o něm exekutor. Pomocí exekučního příkazu exekutor postihuje majetek dlužníka. Obvyklými exekučními příkazy jsou srážky ze mzdy a dalších příjmů, obestavení účtu, prodej movitých věcí a nemovitostí či podniku nebo zřízení zástavního práva k nemovitostem a další.

Platební rozkaz

Platební rozkaz se používá při zkráceném řízení. Je to rozhodnutí soudu, který se řídí podklady získanými od věřitele. Proti platebnímu rozkazu může dlužník podat odpor. Pak bude následovat soudní řízení.

Exekuce – základní pojmy – Rozhodčí nález

Rozhodčí nález je druhem exekučního titulu, je náhradou rozsudku nebo platebního rozkazu.

By admin

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *